ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι παρόντες όροι αφορούν στη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας

ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεχόμενο που διατίθεται για φόρτωση (downloading) από τον διαδικτυακό αυτό τόπο, όπως αυτός συντίθεται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κείμενα, πληροφοριακά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία ειδήσεων, δελτία καιρού, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, στατιστικά στοιχεία, εικόνες, ήχο, newsletters κλπ. ως νέο σύνθετο έργο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ΓεωAnalysis. Επιπλέον, η διάρθρωση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου της καθώς και ο διακριτικός τίτλος αποτελούν ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα και πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ΓεωAnalysis.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το σύνολο του υλικού της παρούσας ιστοσελίδας έχει συγκεντρωθεί και συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς, ερευνητικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία ΓεωAnalysis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και του εν γένει περιεχομένου της, συνιστά σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του χρήστη, των όρων χρήσης που ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ρητά απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όπως εμφανίζεται ή εμπεριέχεται κάθε φορά στη διαδικτυακή διεύθυνση, η ενσωμάτωση ή αντιγραφή του σε οποιοδήποτε υλικό φορέα ή στο διαδίκτυο, με οποιοδήποτε τρόπο (φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, με μεταφορά σε σκληρό δίσκο, με παραγωγή νέας ιστοσελίδας, με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή με άλλους τρόπους), ιδίως για την προσέλκυση άλλων χρηστών (internet ή intranet) και η εμπορία ή εν γένει εκμετάλλευση στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς γραπτή άδεια της εταιρίας ΓεωAnalysis.  Απαγορεύεται η διάθεση του περιεχομένου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Web Site Licensing)

Η άδεια χρήσης του περιεχόμενου χορηγείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς του χρήστη. Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο διαδικτυακό αυτό τόπο και η χρήση του περιεχόμενου του παρέχεται δωρεάν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Η εταιρία ΓεωAnalysis  φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης οποιουδήποτε υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων, σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα περιεχόμενου από τρίτους, ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων. Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με την εταιρία ΓεωAnalysis  ώστε να λάβει τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα (ενδεικτικά: άμεση αφαίρεση του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση, η αναφορά του ονόματός του, ως δημιουργού του εν λόγω υλικού κλπ.).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες με την εταιρία ΓεωAnalysis είναι εμπιστευτικές και λαμβάνει χώρα επεξεργασία τους, ιδίως για λόγους που αφορούν στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ιστοσελίδας, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή της και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά της.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας κατανοούν και αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΓεωAnalysis συγκεντρώνονται και ελέγχονται από την εταιρία, καταχωρίζονται και χρησιμοποιούνται για το σκοπό τήρησης αρχείου και στατιστικής ανάλυσης, καθώς και για να καθοριστεί ποιες πληροφορίες ενδιαφέρουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Η εταιρία ΓεωAnalysis δηλώνει ότι, τηρώντας τα προβλεπόμενα περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα διαφυλάξει τις ανωτέρω πληροφορίες και δεν θα τις παράσχει, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με το ν. 2472/1997.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ (DISCLAIMER)

Η εταιρία ΓεωAnalysis  δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στο «περιεχόμενο» προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση και εν γένει πληροφόρησή του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του ή εξαγωγής επιστημονικών συμπερασμάτων. Όλο το περιεχόμενο διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του. Οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο δύναται να αντλήσει ο χρήστης από την ιστοσελίδα, καθίστανται δεσμευτικά για την εταιρία ΓεωAnalysis, μόνο εφόσον υποβληθεί σχετικό ειδικό έγγραφο αίτημα του χρήστη και ακολουθήσει έγγραφη επιβεβαίωση εκ μέρους της εταιρίας ΓεωAnalysis.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση της εταιρίας ΓεωAnalysis και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της εταιρίας. Για το λόγο αυτό, ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα, προσβασιμότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων. Η επιλογή χρήσης αυτών γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρίας ΓεωAnalysis διέπεται από το Eλληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ελλάδας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρία ΓεωAnalysis δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόν κέρδος, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται από την εταιρία η/και τυχόν προστηθέντες της.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση