Σε όλες τις περιπτώσεις ανάλυσης του εδάφους η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται πριν την οποιαδήποτε κατεργασία του εδάφους (βαθύ όργωμα, φρεζάρισμα), πριν την προσθήκη λιπασμάτων και οργανικής ουσίας, πριν το πότισμα και οπωσδήποτε όταν αυτό βρίσκεται στο ρώγο του.

Απαιτούνται τουλάχιστον 5 επιμέρους δείγματα ανά στρέμμα. ∆ηλαδή σε αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων απαιτούνται 5Χ4=20 επιμέρους δείγματα. Οι θέσεις δειγματοληψίας πρέπει να είναι τυχαίες, αποφεύγοντας τα όρια του αγροτεμαχίου, τις γωνίες του, τις θέσεις εντοπισμένης εφαρμογής λιπασμάτων και οργανικής ουσίας και γενικά κάθε θέση μικρής έκτασης, μέσα στο αγροτεμάχιο, που υπάρχει διαφοροποίηση του εδάφους. Με τυχαία πορεία μέσα στο αγροτεμάχιο λαμβάνονται τα επιμέρους δείγματα

Στις περιπτώσεις όπου σε σημαντική έκταση μέσα στο αγροτεμάχιο εμφανίζεται διαφοροποίηση του εδάφους (σύσταση, χρώμα) ή/και διαφοροποίηση στην παραγωγικότητα των φυτών, τότε τα μέρη αυτά θεωρούνται διαφορετικά αγροτεμάχια. Η δειγματοληψία σε αυτά γίνεται χωριστά και με τον ίδιο τρόπο

Στις πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιά, οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, αμπελώνες) οι θέσεις δειγματοληψίας είναι κάτω από την κόμη των φυτών και πάντως όχι κοντά στον κορμό αυτών. Ιδιαίτερα στις δενδρώδεις καλλιέργειες με πότισμα τα δείγματα παίρνονται τουλάχιστον 30 cm από τα σημεία ποτίσματος.

Στις καλλιέργειες κηπευτικών τα δείγματα παίρνονται τουλάχιστον 15 cm από τον κορμό του φυτού.

Ο καλύτερος τρόπος δειγματοληψίας είναι με τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου δειγματολήπτη.

Το κάθε επιμέρους δείγμα πρέπει να είναι μία συνεχής στήλη εδάφους από την επιφάνεια αυτού μέχρι ένα συγκεκριμένο βάθος. ∆ηλαδή δεν λαμβάνεται δείγμα μόνο από την επιφάνεια ή μόνο από ένα συγκεκριμένο βάθος.

Για τον προσδιορισμό της λίπανσης στη διάρκεια της καλλιέργειας: Βάθος δειγματοληψίας 0 – 30 cm για όλες τις καλλιέργειες.

Στις περιπτώσεις εγκατάστασης καλλιέργειας:

α. Ετήσιες καλλιέργειες 0 – 30 cm.

β. Πολυετείς καλλιέργειες, δύο επιμέρους δείγματα, 0 – 30 cm και 30 – 60 cm, τα οποία δεν αναμειγνύονται.

∆ηλαδή για κάθε αγροτεμάχιο σχηματίζονται δύο τελικά δείγματα, το πρώτο προκύπτει με την ανάμειξη των επιμέρους δειγμάτων 0 – 30 cm και το δεύτερο αυτών από το βάθος 30 – 60 cm.

Τα επιμέρους δείγματα από κάθε αγροτεμάχιο και κάθε βάθος δειγματοληψίας (όπως αναλύθηκε παραπάνω) αναμειγνύονται. Στη συνέχεια σπάζονται οι βώλοι και τα συσσωματώματα, αφαιρούνται οι πέτρες, τα χόρτα και οποιοδήποτε ξένο υλικό και ανακατεύονται πάρα πολύ καλά (σε αυτό βοηθά τα δείγματα να μην έχουν πολύ υγρασία). Από αυτό το τελικό μείγμα λαμβάνονται 2 κιλά και στέλνονται άμεσα στο εργαστήριο σε καθαρές καινούργιες πλαστικές σακούλες. Σε κάθε δείγμα τοποθετείται πινακίδα με τα απαραίτητα στοιχεία του δείγματος (παραγωγός, τοποθεσία, έκταση, καλλιέργεια κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας !

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση